Contact

Numeriek bewindvoering

Postbus 7217

1007 JE  Amsterdam

telefoon: 06 16210477

website: www.numeriek.com

mailadres: info@numeriek.com

Bereikbaarheid: telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 11.00 uur, of via de mail: info@numeriek.com

  • Bij het niet kunnen opnemen van de telefoon tijdens het telefonisch spreekuur kunt u uw bericht inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. Verzoeken, vragen die na 11 uur op maandag tot en met donderdag telefonisch, via whats app of sms worden ingediend, worden niet dezelfde dag beantwoord.
  • Onder curatele gestelden, personen waarvan Numeriek Bewindvoering mentor is of betrokkenen van deze clientengroep kunnen buiten het telefonisch spreekuur hun verzoeken, vragen inspreken en worden zo spoedig mogelijk terug gebeld. Dit geldt niet voor onder bewind gestelden.

KvK: 61231606

 

Numeriek Bewindvoering beschikt over een klachten regelement. Wanneer cliënten niet tevreden zijn over de dienstverlening kan de procedure gevolgd worden.

Klachtenreglement Numeriek Bewindvoering

Numeriek bewindvoering wil er alles aan doen om u tevreden te stellen over haar dienstverlening en werkzaamheden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan wil Numeriek Bewindvoering graag samen met u tot een oplossing komen. Wanneer u van mening bent dat Numeriek Bewindvoering in gebreke blijft, kunt u onderstaande procedure volgen.

KLACHTENREGELEMENT

1. Begripsbepaling

 Organisatie: Numeriek Bewindvoering

Bewindvoerder: M.I. van Zoonen

Cliënt: een onder bewind, onder curatele gesteld persoon waarvoor de organisatie tot bewindvoerder, curator en/of mentor is benoemd of iemand met wie de organisatie een overeenkomst tot Budgetbeheer heeft gesloten.

Bezwaar: een mondeling of schriftelijk aan Numeriek Bewindvoering ter kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Numeriek Bewindvoering ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

 2. Regeling

 Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Numeriek Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig is Numeriek Bewindvoering de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht.

 3. Bezwaren

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 maand behandeld door de bewindvoerder, curator, mentor van de organisatie. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen. Het bezwaar wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt en daarbij ook het verloop en/of de uitkomst ervan.

 4. Klachten

 De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de bewindvoerder, curator, mentor. Na ontvangst zal de klacht zo spoedig mogelijk behandeld worden door de bewindvoerder, curator, mentor, uiterlijk binnen een termijn van één maand na ontvangst. De bewindvoerder, curator, mentor zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Lukt dit dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

 Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen of wordt gestaakt indien:

  • het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
  • als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond verklaard worden. Hiervan zal de cliënt schriftelijk over worden geïnformeerd. Wanneer de interne klachtenprocedure is doorlopen en cliënt ontevreden is over het geboekte resultaat, is het mogelijk beroep aan te tekenen bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)Bewindvoerders (NBPB)

Alle schriftelijke klachten en de afhandeling hiervan , worden bijgehouden in een klachtenregister.

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Merieke van Zoonen, Numeriek Bewindvoering, Amsterdam 01-07-2015